Русский Українські English Slovenski
Our services
Our partners
Яндекс.Погода

Personal data protection

SlovakiaInvest Group s.r.o., Špitálska 53, 811 01  Bratislava, IČO: 44 868 197, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka: 59733/B, zastúpená: Milan Kurota - konateľ, kontaktné údaje: email milan.kurota@slovakiainvest.sk, telefónne číslo +421 2 321 44 901 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) poskytnutím nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem. Pri poskytovaní služieb osobitné predpisy (napr. zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov)  vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov, v opačnom prípade nie je možné poskytovať dohodnuté služby klientom.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: SlovakiaInvest Group s.r.o., Špitálska 53, 811 01  Bratislava, IČO: 44 868 197, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka: 59733/B, zastúpená: Milan Kurota - konateľ, kontaktné údaje: email milan.kurota@slovakiainvest.sk, telefónne číslo +421 2 321 44 901.

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

2.1 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dohodnutých služieb.

2.2 Účel: zasielanie zmien a noviel zákonov a pod.

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov o zmenách, novelách zákonov a pod. (podľa druhu poskytovanej služby). Prevádzkovateľ poskytuje klientovi rôzne služby a preto je oprávneným záujmom prevádzkovateľa a aj klienta, byť informovaný o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť práva a povinnosti klienta a môžu mať zásadný vplyv na jeho kvalitu života a kvalitu života jeho rodiny. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať klientov prostredníctvom notifikácií, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

2.3 Účel: zasielanie zmien a noviel zákonov, newsletterov, noviniek a pod.

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov, newsletterov noviniek a pod., bez toho aby s prevádzkovateľom uzavrela zmluvu o poskytovaní služieb, bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 48 mesiacov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodov 2.1 a 2.2: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Dobu nie je vopred možné určiť, keďže zastupovanie súdnych prípadov resp. obhajoba môže trvať niekoľko rokov.

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu slovakiainvest@slovakiainvest.sk alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

5. Prenos osobných údajov

Za účelom zasielania zmien a noviel zákonov a pod., prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti DIGMIA s.r.o., Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 36654132, DIČ: 2022215217, IČ DPH: SK2022215217. Spol. zapísaná v obch. registri OS BA I odd. Sro, vložka č. 41496/B. Prenosom emailovej adresy nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby.Categories
Home
About us
Personal data protection
Useful information
Contacts
Our services
Investments
Immigration
Real Estate
Business in Slovakia
Education in Slovakia
Studying in Slovakia
Other services
Prices
Contacts
Address: Lazaretska 8, 81101, Bratislava, Slovakia
E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Bratislava: +421 2 321 44 901
Moscow: +7-499-504-4421
Kiev: +38-044-361-07-72
Fax: +421 2 5292 1319
Social networks
A member of group
© 2008-2019. SlovakiaInvest.ru s.r.o.
All Rights Reserved.
Website development - SVS PRO S.R.O.
Real estate in Slovakia, Temporary and permanent residence permit in Slovakia, Establishment of the company, Immigration to Slovakia, Forum on Slovakia, Business in Slovakia, Visas to Slovakia
 • Immigration
  Temporary residence permit, permanent residence permit, citizenship – useful information, the nuances, what to start with.
 • Investment
  Interesting investment projects for you. Ready-made business or great ideas! From a small cafe to a big factory.
 • Company in Slovakia
  Start your business in Slovakia! Registration, permits, reports and complete support. You run your business and we’ll support you.
 • Real estate
  Renting, buying, evaluation, analysis, selection of properties matching your criteria, everything for you and your home in Slovakia.
 • Education
  We invite you to study in Slovak schools or universities, take part in courses of Slovak language, private lessons or Slovak language via Skype.
This website uses cookies. By using it, you agree with it. Accept
You may contact us:     Skype: slovakiainvest.ru,    Москва: +7-499-504-4421,    Київ: +38-044-361-07-72,    Bratislava: +421-2-321-44-901    E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk